สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P04 1นายสุรชาติ เวหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:082-8978615

P04 1น.ส.ชญาณิศา เฉิดไธสง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
โทร:064-1949451

P04 1นายสุรชาติ เวหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร:082-8978615

P04 1นางวรรณิภา อักสวง
เจ้าพนักงานธุรการ 
ชำนาญงาน
โทร:082-3078555

P04 1นางอัญชลี แจ่มแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการ 
ชำนาญงาน
โทร:093-1097226

P04 1นายสถิตย์ โชติไธสง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน
โทร:091-8349391

P04 7นายธีระศักดิ์ แสงรัตนวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
โทร:092-9718991

man12นายธนโชติ  ชันไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
โทร:096-7957937

man12ตำแหน่งว่าง
นิติกร
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร:-

man12นายอนุวรรตน์ แอบไธสง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)
โทร:086-2490601

man12นายบุญมี เฉียดไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)
โทร:082-2164271

P04 11 11นางสัมฤทธิ์ บุญเศษ
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)
โทร:093-3902174

man12นายเกมส์ชัย  พลทามูล
จ้างเหมาบริการ
คนงานประจำรถขยะ
โทร:081-2642733

man12นายสมพร   สุวรรณทา
จ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
โทร:096-9923694