สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P05 1
นางวิลาวัลย์ สุวรรณทา
ผู้อำนวยการกองคลัง (ต้น)
โทร : 061-2833699

P05 1นางรัชฐฏาภรณ์ ศรีแจ้
นักวิชาการคลัง 
ชำนาญการ
โทร : 086-2470881

P05 1นางสาวนงนุช ออมไธสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ชำนาญงาน
โทร : 095-5366235

P05 1นางสาวมนต์ธิดา ชุดไธสง
เจ้าพนักงานพัสดุ 
ชำนาญงาน
โทร : 081-0733649

P05 5นางสาวพรนภา  ชินไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-0952375

P05 1นางสาววสุธา เจนไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-6819297

P05 1นางจำนงค์  เลยไธสง
จ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 082-1547559

P05 1นายจิรพงศ์ เจนไธสง
ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0862433681