สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P03 1
พ.จ.ท.สุนทร วีเงิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หายโศก
โทร:097-9786746

P03 1
พ.จ.ท.สุนทร วีเงิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น
โทร:097-9786746

P04 1นายสุรชาติ เวหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:082-8978615

P03 1นางวิลาวัลย์ สุวรรณทา
ผู้อำนวยการกองคลัง (ต้น)
โทร:061-2833699

P03 1นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง
โทร:082-5148308

P03 1นางสาววรรณภา ชีพไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ต้น)
โทร:087-2449197

P03 1นายวรพงษ์ วรกิจ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ต้น)
โทร:097-1362018

P03 1นางสมพร เดื่อไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(ต้น)
โทร:086-1424700