สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P07 1นางสาววรรณภา ชีพไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ต้น)
โทร:087-2449197

P07 1นางอุษามาศ ศิลปกอบ
นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการ
โทร:089-8482199

P07 1นางถนอมจิตร เจนไธสง
ครูชำนาญการ
โทร:098-1747319

P07 1นางสายใจ ศรีเวียง
ครูชำนาญการ
โทร : 093-6297403

P07 1นางสาคร เลไธสง
ครูชำนาญการ
โทร:062-1389957

P07 1นางนัยนา ทองสุก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ)
โทร:085-2245035

P07 7นางอัญชลี ปาปะขี
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป)
โทร:063-2451660

P07 7นายชัชรินทร์ แก้วพิมพ์
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
โทร:098-6031748    

P07 9นางสาวรัชนี  สมันรัมย์
จ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร:062-5210776

P07 1นางสาวสลักจิต  ม่วงทา
จ้างเหมาบริการ
ธุรการ
โทร:061-0196090

P07 1นางสาวกินรี ทุมาหาด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร:098-4490578

P07 1นายพัทธพล สุนทะวงค์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร:085-5396527