สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P02 1นายเฉลียว กองนอก
ประธานสภาฯ
โทร:085-2099692

P02 2 2นายชัยฤทธิ์ นาคพิมาย
รองประธานสภาฯ
โทร:061-1021093

P02 1นายประเสริฐ พรมมาก
 เลขานุการสภา
โทร:080-1741576

P02 1นายประเสริฐ พรมมาก
 ส.อบต.ม.1
โทร:080-1741576

P02 1นางสุทธา ชุบไธสง
ส.อบต.ม.2
โทร:098-6511319

P02 1นายนพรัตน์ ช่วงไธสง
ส.อบต.ม.4
โทร:080-7560931

P02 1นายผาย กัณหา
ส.อบต.ม.5
โทร:061-0366284

P02 7 7นายจักรกฤษณ์ สวามิชัย
ส.อบต.ม.6 
โทร:061-3792510

P02 1นางกัลยา ชำนาญสิงห์
ส.อบต.ม.7
โทร:092-5150285

P02 1นายเลิศ แหม่มจำนัก
ส.อบต.ม.8
โทร:098-5898426

P02 10 10นางสุนันท์ เต็นตารัมย์
ส.อบต.ม.9
โทร:094-0394924

P02 1นางสาวอารีญา ปล้องทอง
ส.อบต.ม.10
โทร:086-0628449

P02 1นายสมชาย พลทามูล
ส.อบต.ม.12
โทร:062-1833279

P02 1นายธีระ ชำนาญสิงห์
ส.อบต.ม.13
โทร:091-7857669

P02 1นางพรทิพย์ เคลื่อนไธสง
ส.อบต.ม.14
โทร:062-1249146

P02 1นายศุภกิจ เฉิดไธสง
ส.อบต.ม.15
โทร:098-2836047