สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P010 1นายวรพงษ์ วรกิจ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ต้น)
โทร:097-1362018

P010 1นายวรพงษ์ วรกิจ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ต้น)
รักษาราชการแทน
นักวิชาการเกษตร
โทร:097-1362018

P010 1นายพีระ เคลื่อนไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป (คนสวน)
โทร:080-7968006

P010 1นายวิชัย   หีบไธสง
จ้างเหมาบริการ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร:093-4903031

P010 1นางวรรณิภา  กระรัมย์
จ้างเหมาบริการ
ธุรการ
โทร:087-0315321