สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P08 1
นางสมพร เดื่อไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(ต้น) 
โทร:086-1424700

P08 1
นางสมพร เดื่อไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(ต้น)
รักษาราชการแทน
นักพัฒนาชุมชน
โทร:086-1424700

P010 1นางสาวณัฐธยาน์ ฉาไธสง
จ้างเหมาบริการ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร:063-9618218

P08 1นางสาววิจิตรา  อนุพงศากูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร:096-4974095